Advocatenkantoor Christophe Goeman

  Korte berichten
 
 
 
 
 
28.03.2010 - Berekeningswijze sociale bijdragen voor zelfstandigen wordt aangepast
 
Reeds enkele jaren zijn zelfstandigenorganisaties vragende partij om de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen te herzien. Hun betrachting is om de verschuldigde sociale bijdragen nauwer te laten aansluiten bij de effectief ontvangen inkomsten van hetzelfde jaar. Immers, terwijl een werknemer sociale bijdragen betaalt op het effectief ontvangen maandelijkse bruto loon, worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend op de inkomsten van drie jaar terug.
 
In huidige economische context – met teruglopende inkomsten – kan dergelijke berekeningswijze tot betalingsproblemen leiden bij vele zelfstandigen. Bij de Commissie voor vrijstelling van sociale bijdragen werden in 2009 ongeveer 28.000 aanvragen ingediend voor vrijstelling van sociale bijdragen, een stijging met bijna 50% tegenover 2008.
 
Op de Ministerraad van 25 maart 2010 werd een akkoord bereikt omtrent een nieuw berekeningssysteem, voorgesteld door de bevoegde Minister van KMO's en Zelfstandigen, mevrouw Sabine Laruelle.
 
Onder het nieuwe stelsel zouden ook de bijdragen van een zelfstandige voortaan berekend worden op de inkomsten van hetzelfde jaar. De zelfstandige betaalt aldus bijdragen die de reële inkomsten van het jaar in kwestie zo dicht mogelijk benaderen. Van zodra de definitieve inkomsten door de fiscale administratie zijn vastgesteld, ontvangt hij een afrekening van het sociaal verzekeringsfonds (betaling van een supplement of recht op een teruggave).
 
De facto komt het nieuwe stelsel overeen met het huidige bijdragesysteem voor startende zelfstandigen, vermits starters de mogelijkheid hebben om gedurende de eerste drie jaar hun sociale bijdragen te laten berekenen op de reële inkomsten van hetzelfde jaar, met regularisatie van de bijdragen nadat de definitieve inkomsten door de fiscus vastgesteld werden.
 
Onduidelijk is of het huidige berekeningssysteem - met referentiejaar van 3 jaar geleden -behouden blijft dan wel of uitsluitend  het nieuwe bijdragestelsel - berekening bijdragen op de door de zelfstandige geraamde inkomsten van hetzelfde jaar - zal weerhouden worden in de nieuwe wet. In dat laatste geval is het immers niet ondenkbeeldig dat de financiering van het sociaal stelsel voor zelfstandigen onder druk komt te staan de komende twee tot drie jaar indien zou blijken dat te veel zelfstandigen hun reële inkomsten (substantieel) te laag hebben ingeschat. Dit zou onder meer tot gevolg kunnen hebben dat de verdere harmonisering ten aanzien van het werknemersstatuut vertraging oploopt.    

Naar verwachting zal de Ministerraad zich tegen 23 april as. over het voorontwerp van wet uitspreken.

 
 
 
 
 
 
 
14.03.2010 - Privé gebruik van bedrijfs-gsm toch niet belast....of wel?
 
 
Op de Ministerraad van 12 maart 2010 is besloten om het ontwerp-KB, op basis waarvan het privé voordeel van een bedrijfs-gsm zou vastgelegd worden op € 12,50 per maand, in te trekken.  De bevoegde minister, Guy Vanhengel, stelt zelfs dat deze "pestbelasting" volledig van de baan is.......niets is minder waar. 

Het ingetrokken ontwerp-KB voorzag uitsluitend in een forfaitaire waardering van dit voordeel, zodat men thans terugvalt op de gangbare principes van het loonbegrip onder zowel de RSZ als de fiscale wetgeving.

In de praktijk moet immers vastgesteld worden dat een sociale inspecteur en/of of fiscale controleur het privé gebruik van een gsm doorgaans ramen op bedragen tussen € 10 en € 25 per maand (reële waarde). Dergelijke kwalificatie als loon kan vermeden worden indien de werkgever beschikt over een gsm policy waarin een onderbouwde en realistische  regeling opgenomen is inzake de aanrekening van het privé voordeel.

In die zin voorzag het (ingetrokken) ontwerp-KB in een forfaitaire waardering - voor RSZ-doeleinden - van € 12,50 per maand tenzij de werkgever beschikt "over een systeem dat een gefundeerde opsplitsing tussen het persoonlijk en beroepsmatig gebruik van het toestel mogelijk maakt". Teneinde een kwalificatie als loon te vermijden dient de werkgever dus aan te tonen dat (1) dit systeem effectief wordt toegepast binnen de onderneming, (2) dat de opgave van het privé gebruik realistisch is en (3) dat de kosten van dit privé gebruik effectief door de werknemer zelf gedragen worden.

Het intrekken van het bewuste ontwerp-KB zal dan ook tot gevolg hebben dat de rechtsonzekerheid blijft bestaan, zowel op het vlak van RSZ bijdragen als op het vlak van de fiscale lasten, vermits de werkgevers aldus afhankelijk blijven van de goodwill en de onderhandelingen met de sociale en fiscale controleurs....

Bovendien zou het invoeren van het forfaitaire waarderingssysteem in de praktijk ook kunnen leiden tot een lastenverlaging voor ondernemingen die vrijwillig of naar aanleiding van een controle dit voordeel in natura reeds in hun loonadministratie verwerken. Ook is het een gemiste kans omdat dit loonvoordeel als extra incentive aan een nog grotere groep van werknemers had toegekend kunnen worden - bv. lagere bedienden, arbeiders, ... - met een aanzienlijk lagere kost voor de werknemers die vandaag de dag nog niet over een bedrijfs-gsm beschikken.  

Bij afwezigheid van een wettelijk kader tot forfaitaire raming van dit voordeel blijft het van het grootste belang om als werkgever over een goed onderbouwde en realistische gsm policy te beschikken. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indien u op een later tijdstip niet langer in ons adressenbestand wenst opgenomen te blijven, kan u zich uitschrijven via deze mail.